Projekti nimetus: Uuenevat õpikäsitust toetava laiapõhjalise juhtimismudeli arendamine Tartu Jaan Poska gümnaasiumis II

Projekti eesmärk: Õpetajate koolitus ja kogemuste vahetamine teiste riikide koolidega

Projekti rahastaja: SA Archimedes,  Erasmus+ programm

Projekti periood: 01.08.2018 -  31.07.2019

Toetuse suurus: 18099 €

2018/2019. õppeaastal toimunud projekti käigus viidi läbi seitse õpirännet ja pärast iga õpirännet õpetajalt õpetajale koolitused, kus õpirändel käinud õpetaja jagas oma kogemusi, omandatud oskusi ning materjale kogu tegevõpetajate kollektiivile ning juhtkonnale. Seitse õpetajat käisid Portugalis, Iirimaal, Hispaanias ja Itaalias uusi teadmisi omandamas ja rahvusvahelisi suhteid loomas. 

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi Erasmus+ õpirändeprojekt "Uuenevat õpikäsitust toetava laiapõhjalise juhtimismudeli arendamine Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis II" oli jätkuprojekt 2018.aasta suvel lõppenud Erasmus+ projektile "Uuenevat õpikäsitust toetava laiapõhjalise juhtimismudeli arendamine Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis". Nagu ka eelmine, põhines käesolev projekt laiapõhjalise juhtimismudeli rakendamisel koolis, mille järgi kuuluvad kooli juhtkonda direktor, juhiabi, kahe valdkonna (reaal- ja loodusained, humanitaar- ja kultuuriained) õppejuhid, võõrkeelte valdkonnajuht, õppetöö koordinaator, infojuht, majandusjuht, süsteemihaldur ja õpetajate professionaalsete õpikogukondade juhid. Ka aineõpetajatele on antud võimalus kooli arengusse panustada läbi võimaluse end huvipakkuvas valdkonnas täiendada ja hiljem oma teadmisi teistega jagada. Selle projekti märksõnadeks, ehk valdkondadeks, olid laiapõhjaline juhtimine, coaching, mentorlus, õpilaste individuaalsuse ja erivajaduste toetamine läbi uurimusliku õppe ja andekate toetamise, IKT kasutamine, rahvusvahelistumine. 
 

Projekti põhieesmärkideks oli laiapõhjalise juhtimissüsteemi toetamine ja kinnistamine, individuaalne lähenemine õpilastele, selle kaudu nende motivatsiooni ja annete toetamine. Lisaks oli rõhku pandud ITK vahenditele läbi arvutimängude ning kaetud on ka uurimistööde- ning projektipõhise õppe temaatika. 
 
Projektis osales kokku seitse õpetajat, kes kõik on erineva taustaga. Esindatud oli üks õppejuht (humanitaar- ja kultuuriained) ja võõrkeelte valdkonnajuht, samuti ühe professionaalse õpikogukonna juht, kes on ühtlasi matemaatikaõpetaja Projektis osales veel üks matemaatikaõpetaja ning üks keemia- ja füüsikaõpetaja. Viimased kaks osalejat olid noored inglise keele õpetajad. 
 
Peamisteks tegevusteks projektiperioodil olid õpiränded ja pärast iga õpirännet toimunud õpetajalt õpetajale koolitused, kus õpirändel käinud õpetaja jagas oma kogemusi, omandatud oskusi ning materjale kogu tegevõpetajate kollektiivile ning juhtkonnale. Koolituse materjalid on õpetajatele kättesaadavad õppeinfosüsteemis Stuudium. Avalikkusega on õpirännetel saadud teadmisi ja kogemusi jagatud Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi kodulehe kaudu leitaval Erasmus+ projektide lehel. Rahvusvahelisel tasemel jagati projekti tulemusi läbi koolituskeskuse Shadows Suurbritannias.
 
Kursuste mõju vastas otseselt Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi arengukava ülaltoodud eesmärkidele. Osalejad jagasid õpirändejärgsetel õpetajalt õpetajale koolitustel näpunäiteid, kuidas coaching ja mentorlus aitavad kooliperet ühendada, kuidas toetada õpilaste individuaalset arengut, säilitada õpilaste motivatsiooni ja lahendada kriisisituatsioone, kuidas kasutada arvutimänge ainetunni huvitavamaks ning kasulikumaks muutmisel. Lisaks jagati teadmisi, kuidas võiks paremini organiseerida mitme õpilase kirjutatud uurimistööde läbiviimist ja kuidas arendada projektipõhist õpet. 
 
Pikemas perspektiivis väljendub projekti kasu kooli arengukava eesmärkide täitmises ning koolile sobivate parimate juhtimispraktikate kasutusele võtmises. Saavutame üleüldise IKT vahendite sihipärase ja õppetöö diferentseerimist toetava kasutamise klassiruumis ning toetades uurimuslikku õpet võtame järjekindlalt tarvitusele ümberpööratud klassiruumi põhimõtteid. Projekti tulemuseks on lisaks pädevuste tõstmisele kindlasti rahvusvaheliste suhete arenemine.

The Development of the Participative Leadership Model Supporting Contemporary Teaching Methods

in Tartu Jaan Poska Gymnasium II

Tartu Jaan Poska Gymnasium’s teachers’ Erasmus+ KA1 mobility project (01.08.2018-31.07.2019) was a follow-up project based on the aim of developing the participative leadership model according to which the day-to-day operations of the upper-secondary school are managed not only by the school management but by a larger group of active teachers interested in innovating the school. 

The main aims were to develop the participative leadership model, support the individual development of students and through this facilitate their independence, increase their motivation and talents by following the coaching and mentoring principles. Information technology is being brought into the classroom by using different programmes and the individual development is monitored through facilitating academic research and project-based learning and providing students with opportunities to broaden their horizons through internationalisation. 

Seven teachers took part in the project by participating in seven different training events in Portugal, Italy, Ireland and Spain. They participated in courses concentrating on the methods of how to support the individual development and motivation of students, on coaching and mentoring, digital game-based learning, conflict management, emotional intelligence, mindfulness, well-being and bullying prevention, and on the ways how to better organise student research and project-based learning. The partners of Tartu Jaan Poska Gymnasium in this project were Asociatia Dominou, Europass SRL, Istituto per la Formazione l‘Occupazione e la Mobilita’, europafels eV and Associazione JUMP.

The main activities during the project period were teachers’ mobilities and teacher-to-teacher training events after each mobility where the teacher who had attended a course shared their experiences, obtained skills and materials with their fellow teachers and management. 


As the result of the project, the school's development plan is being fulfilled and the best leadership practices that use coaching and mentoring to the fullest are being executed. The school is constantly enforcing the purposeful use of IT devices to differentiate studying in the classroom and supporting individual research and project-based learning of the students. The outcome of the project has also been the development of international relations as specific plans of job shadowing and sharing the best practices of student tutoring have been discussed with partners in Šiauliai, Lithuania and Tampere, Finland.

Partnerid

Logo Europass.png
dominion_partnerlogo.png
getCroppedImglogo.png
Logo_final_HighResolution_CUT2logo.jpg
LQZydTiQlogo.jpg