Projects

Erasmus+ õpirände akrediteering

Projekti rahastaja: Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur

Erasmuse õpirände akrediteering: 2020-1-EE01-KA120-SCH-093380 kehtivusajaga 01.03.2021 – 31.12.2027

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpetajate õpiränded kooli uute arengusuundade toetajana

Projekti eesmärk: projekti “Koolimeeskonna arendustöö: õpetaja kui meisterlik õppija – professionaalsete õpikogukondade loomine õppemetoodika uuendamiseks ja uuenenud õpikäsituse rakendamiseks” (01.08.2019 – 30.06.2020, lühendatult “PÕK”)  jätkusuutlikkuse toetamine pärast PÕKi projekti ametlikku lõppu.

Projekti rahastaja: SA Archimedes, Erasmus+ programm

Projekti periood: 31.12.2020 – 29.06.2023

Toetuse suurus: 33740 €

Projekti kokkuvõte: Peamised projekti valdkonnad on ainetevaheline lõimimine, õpilaste toetamine nende individuaalsusest lähtuvalt, uurimuslik õpe ja projektõpe. Laiemas perspektiivis on JPG eesmärgiks uue arengukava kirjutamine, kus õppetöö põhineks üldpädevuste omandamisel ja mis pööraks senisest enam tähelepanu toimivale ainetevahelisele lõimingule ning projektõppele ja rahvusvahelistele suhetele. Kuna eesmärgini jõudmiseks on tugevalt vaja muuta nii õppekava, organisatsiooni tööpõhimõtteid kui ka väärtusi organisatsioonis, on käesolev Erasmus+ projekt vaid algus pikemale protsessile.

Uuenevat õpikäsitust toetava laiapõhjalise juhtimismudeli arendamine Tartu Jaan Poska gümnaasiumis II

Projekti eesmärk: Õpetajate koolitus ja kogemuste vahetamine teiste riikide koolidega

Projekti rahastaja: SA Archimedes,  Erasmus+ programm

Projekti periood: 01.08.2018 -  31.07.2019

Toetuse suurus: 18099 €

Vesi ja jätkusuutlikkus

Projekti eesmärk: Laiendada õpilaste võimalusi uurimistööde tegemisel, et anda tööle rahvusvaheline mõõde ja seeläbi arendada teadmisi eri (haridus)kultuuridest ning avardada silmaringi.

Projekti rahastaja: Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur

Projekti taotlus: 2021-1-EE01-KA121-SCH-000009780

Erasmuse õpirände akrediteering: 2020-1-EE01-KA120-SCH-093380 kehtivusajaga 01.03.2021 – 31.12.2027

Projekti periood: 01/09/2021 - 30/11/2022

Toetuse suurus: 23785 €

Projekti kokkuvõte: Projektis osalevad lisaks JPG-le Gymnasium Schillerstraße Austrias, Lycée Gaspard Monge Prantsusmaal ja Institut Educacio Secundaria L'Allusser Hispaanias.  Projekti jooksul toimub neli rahvusvahelist kohtumist, kus osalevad nii õpilased kui õpetajad ja peamisteks valdkondadeks on rohelise mõtteviisi juurutamine läbi partnerkoolide ühiste tegevuste, koos õppimine ja õpilaste uurimistöödesse rahvusvahelise sisendi andmine.  

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpetajate professionaalsete õpikogukondade õpiränded kooli arengu toetajana

Projekti eesmärk: Käesoleva projekti eesmärgiks on projekti „Poska professionaalsed õpikogukonnad” toetamine välismaiste õpirännete kaudu
Projekti rahastaja: SA Archimedes, Erasmus+ programm

Projekti periood: 01.08.2019 – 31.07.2022
Toetuse suurus: 12605 €

Projekti kokkuvõte: Peamised projekti valdkonnad on koos õppimine, koostöö parendamine, coachingu võtete kasutamine nii koostöös kolleegide kui õpilastega, õpilaste toetamine nende individuaalsusest lähtuvalt, uurimusliku õppe ja projektõppe osakaalu suurendamine ja IKT vahendite kasutamine. Viimaseks kõiki õpirändeid ühendavaks teemaks on rahvusvaheliste suhete loomine ja jätkamine.

Uuenevat õpikäsitust toetava laiapõhjalise juhtimismudeli arendamine Tartu Jaan Poska gümnaasiumis

Projekti eesmärk: Õpetajate koolitus ja kogemuste vahetamine teiste riikide koolidega

Projekti rahastaja: SA Archimedes,  Erasmus+ programm

Projekti periood: 01.06.2017 -  31.05.2018

Toetuse suurus: 11899 €